Vrijwillige bewindvoering opheffen

Vrijwillige bewindvoering is een vorm van bewindvoering waarbij iemand zelf vrijwillig kiest om zijn of haar financiën te laten beheren door een bewindvoerder. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als iemand zelf niet in staat is om zijn of haar financiën op een goede manier te beheren, bijvoorbeeld vanwege psychische of fysieke problemen. In zo’n geval kan de bewindvoerder helpen bij het beheren van de financiën en het maken van belangrijke beslissingen, zoals het doen van aankopen of het regelen van huishoudelijke zaken. Het doel van vrijwillige bewindvoering is om te zorgen dat iemand op een goede manier kan blijven functioneren en zelfstandig kan blijven leven.

Wat kost vrijwillige bewindvoering?

De kosten van vrijwillige bewindvoering kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van de financiën die beheerd moeten worden, de complexiteit van de zaak en de tijd die de bewindvoerder nodig heeft om de financiën te beheren. In Nederland gelden voor vrijwillige bewindvoering maximumtarieven die zijn vastgesteld door de overheid. Deze maximumtarieven zijn gebaseerd op het inkomen van de persoon wiens financiën beheerd worden. De bewindvoerder mag niet meer in rekening brengen dan het maximumtarief. Daarnaast kunnen er kosten in rekening gebracht worden voor specifieke diensten, zoals het regelen van meerdere verhuizingen of de verkoop van een woning. Het is daarom aan te raden om vooraf goed te informeren over de kosten van vrijwillige bewindvoering.

Stapeltje euromunten op een witte ondergrond

Valt dit onder het griffierecht?

Griffierecht is een bedrag dat in rekening gebracht wordt voor het indienen van een zaak bij de rechtbank of het gerechtshof. Het griffierecht is bedoeld om de kosten van het gerechtelijk apparaat te dekken. In Nederland is het griffierecht verschillend voor verschillende soorten zaken en kan het bedrag variëren van enkele tientjes tot enkele honderden euro’s.

Bij vrijwillige bewindvoering is er sprake van griffierecht. Wel kan het zijn dat er kosten in rekening gebracht worden voor het opstellen van een beschikking of voor het indienen van verzoeken bij de kantonrechter. Het is daarom aan te raden om vooraf goed te informeren hoe het zit met de kosten van vrijwillige bewindvoering en eventuele diensten die daarbij horen. Je betaalt niet voor alle bewindsprocedures griffierecht.

Bestaat er ook niet vrijwillige bewindvoering?

Ja, naast vrijwillige bewindvoering bestaat er ook bewindvoering die niet vrijwillig is. Dit wordt gedwongen bewindvoering genoemd. Gedwongen bewindvoering wordt opgelegd door de rechter wanneer iemand niet in staat is om zijn of haar financiën op een goede manier te beheren en er sprake is van een wettelijk vastgelegde grond voor bewindvoering. De gronden voor gedwongen bewindvoering zijn vastgelegd. De Wet bepaalt dat gedwongen bewindvoering kan worden opgelegd. Zoals eerder aangegeven kan dit bijvoorbeeld ingezet worden wanneer iemand door psychische of verstandelijke beperkingen niet in staat is om zijn of haar financiën te beheren, of aan iemand die door zijn of haar leeftijd of gezondheidstoestand niet in staat is om dit te doen.

Gedwongen bewindvoering wordt opgelegd door de kantonrechter na een verzoek derden zoals een instelling waar iemand verblijft of door het college van wethouders. De kantonrechter kan zelf besluiten om gedwongen bewindvoering op te leggen als er voldoende gronden voor zijn. Gedwongen bewindvoering kan ook opgelegd worden als iemand bijvoorbeeld in staat is om zijn of haar financiën te beheren, maar dit niet doet of nalatig is in het beheer van zijn of haar financiën. In zo’n geval kan de bewindvoerder helpen om de financiën op een goede manier te beheren en de persoon te beschermen tegen financiële problemen.

Zitten er kosten aan verbonden wanneer ik mijn vrijwillige bewindvoering wil beëindigen?

Het kan zijn dat er kosten aan verbonden zitten wanneer je je vrijwillige bewindvoering wilt beëindigen. De kosten kunnen variëren, afhankelijk van de omstandigheden van je zaak en de wijze waarop je de bewindvoering wilt beëindigen.

Als je je vrijwillige bewindvoering wilt beëindigen, is het aan te raden om dit te bespreken met je bewindvoerder. Samen kun je bespreken wat de mogelijkheden zijn om de bewindvoering te beëindigen en welke stappen hiervoor nodig zijn. De bewindvoerder kan je informeren over eventuele kosten die aan de beëindiging van de bewindvoering verbonden zijn.

Het is daarom aan te raden om vooraf goed te informeren wat de kosten van de beëindiging van de vrijwillige bewindvoering en eventuele aanvullende diensten zijn. Zo kun je goed voorbereid zijn en weet je wat je kunt verwachten.

Wanneer stopt bewindvoering?

Bewindvoering stopt wanneer de persoon wiens financiën beheerd worden, weer in staat is om zijn of haar financiën op een goede manier te beheren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de persoon hersteld is van een psychische of fysieke aandoening, of wanneer de persoon op een andere manier in staat is geworden om zijn of haar financiën weer op een goede manier te beheren.

In het geval van vrijwillige bewindvoering kan de bewindvoering beëindigd worden als de persoon wiens financiën beheerd worden, dit zelf wil. De persoon kan dan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de vrijwillige bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter kan het verzoek honoreren als hij of zij van oordeel is dat de persoon weer in staat is om zijn of haar financiën op een goede manier te beheren.

In het geval van gedwongen bewindvoering kan de bewindvoering ook beëindigd worden als de persoon wiens financiën beheerd worden, aantoont dat hij of zij weer in staat is om zijn of haar financiën op een goede manier te beheren. De persoon kan dan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de gedwongen bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter kan het verzoek honoreren als hij of zij van oordeel is dat de persoon weer in staat is om zijn of haar financiën op een goede manier te beheren.

Het is belangrijk om te onthouden dat bewindvoering niet voor altijd is. Het doel van bewindvoering is om te helpen bij het beheren van de financiën en om de persoon te beschermen, maar het is de bedoeling dat de persoon op een gegeven moment weer zelfstandig zijn of haar financiën kan beheren als die mogelijkheid er is.